Loading...
 

28e zondag door het jaar C - eerste lezing


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

2 Koningen 5, 14-17: Genezing van Naäman

De tekst

Dichter bij de tijd

Er was oorlog geweest in Israël.
Soldaten hadden een meisje uit Samaria meegenomen naar hun eigen land, Aram.
Daar werkte ze in het huis van Naäman, een officier, en zijn vrouw.
Het meisje merkte al snel dat Naäman en zijn vrouw verdriet hadden.
De man had een heleboel witte plekken op zijn lichaam. Hij was melaats!
Niemand kon hem helpen.
‘In mijn land woont een profeet die zieke mensen beter kan maken’,
zei het meisje tegen de vrouw van Naäman.
Die vertelde dat zo snel mogelijk aan haar man.
Naäman ging meteen aan zijn koning vragen of hij naar Samaria mocht.
‘Natuurlijk’, antwoordde die, 'ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël
om hem te vragen jou beter te maken.'
Naäman liet de paarden voor zijn wagen spannen
en ging samen met zijn bedienden naar Israël.

Toen de koning van Israël de brief gelezen had, zei hij:
'Het spijt me. Ik kan u niet beter maken. Dat kan alleen God.'
De profeet Elisa hoorde waarom die hoge officier naar Israël was gereisd,
daarom liet hij zijn knecht tegen de koning zeggen: 'Stuur Naäman naar mij toe'.

Naäman reed naar het huis van Elisa.
Hij dacht dat de profeet zijn hand op de witte vlekken zou leggen
en dat die dan zouden verdwijnen.
Maar Elisa keek er niet eens naar.
'Dompel u zeven keer onder in het water van de Jordaan'
liet hij via een bediende aan Naäman zeggen.
De officier werd vreselijk boos.
'Als ik beter kan worden door in een rivier te duiken,
kan ik dat net zo goed in mijn eigen land doen.’
Eén van de bedienden zei tegen Naäman:
'Als de profeet gezegd had dat u iets heel moeilijks moest doen,
had u dat toch zeker gedaan. ‘k Zou het toch maar proberen.’
'Daar heeft u gelijk in,' gaf de officier toe.
Hij ging naar de Jordaan, trok zijn kleren uit en stapte in het water.
Toen hij voor de zevende keer in het water was gedoken,
was er geen wit plekje meer op zijn huid te zien.
'Ik ben genezen!' schreeuwde hij. 'Ik ben niet meer melaats!’
En hij danste van blijdschap.

Zo hard zijn paarden konden lopen reed hij naar Elisa om hem te bedanken.
Hij wilde de profeet dure geschenken geven.
'Die heb ik niet verdiend,' zei de profeet Elisa.
'Het is God die u beter heeft gemaakt.'
'Dan zal ik voortaan alleen uw God dienen,’ beloofde Naäman.Stilstaan bij ...

Naäman
Legeroverste van de koning van Aram (Damascus), een niet-Israëliet.


Jordaan
Het woord 'Jordaan' betekent: naar beneden stromen.
De Jordaan is de langste en belangrijkste rivier in Israël. Zij stroomt via het meer van Galilea naar de Dode Zee. Die afstand is 113 km in vogelvlucht. Maar omdat de rivier zo sterk kronkelt, is de afstand over de rivier wel tweemaal zo lang.
Men kan niet varen op de Jordaan, omdat de waterstand teveel wisselt en er een sterk verval is.


Melaatsheid
Melaatsheid is in de Bijbel een verzamelnaam voor heel veel huidaandoeningen. Elke ‘onreinheid’ van de huid werd als besmettelijk gezien en als een teken van innerlijke onreinheid.
Sommige exegeten zeggen dat de melaatsheid van Naäman een beeld is voor zijn hoogmoed. Hij wordt door zijn houding zo onaanraakbaar als een melaatse.

Bij de tekst

Betekenis

De Arameeër Naäman daalt de eerste 13 verzen letterlijk en figuurlijk steeds dieper.

Als hooggeplaatste ...
... moet hij de raad aannemen van een meisje uit een vreemd land

Hij moet op reis naar dat land ...
... waarmee hij eigenlijk in oorlog is.

De hulp van God ...
... blijkt niet te vinden aan het hof van de koning

Hij moet zich wassen in de Jordaan ...
... terwijl er in zijn land grotere en mooiere rivieren zijn.

Suggesties

Kleine kinderen

KENNISMAKEN MET DE BIJBELTEKST

Naäman is ziek …

Vertel het verhaal vanuit deze tekening:
C28kleurplaat

- Wie is die man?
- Wat doet die?
- Waarom doet die dat?
- Wie heeft hem dat gezegd?

Vertel dan wat er verder met de man gebeurt:
Hij wil de profeet danken.
De profeet zegt dat hij niet bedankt wil worden. Alleen God is te danken.

Zoek met de kinderen hoe God Naäman heeft geholpen.
(inbreng van het dienstmeisje; de vrouw van Naäman, de koning van Samaria, de koning van Israël, de profeet)
Besluit: God werkt doorheen mensen.

Daarna kleuren de kinderen de tekening.

EVEN TESTEN

Naäman geneest

Vertel eerst over Naäman.
Bezorg de kinderen daarna deze illustraties, die je vooraf uitknipt.
Eerst plaatsen ze de illustraties in de volgorde van het verhaal.
Daarna vertellen ze er het verhaal opnieuw mee.
Grote kinderen

EVEN TESTEN

Een melaatse generaal

Materiaal
Knip de tekeningen uit dit blad.
Knip ook de volgende tekstblokken uit:

Naäman had een heleboel witte plekken had op zijn lichaam.
Hij was melaats! Niemand kon hem helpen.

Een dienstmeisje zag witte plekken op het lichaam van Naäman en zei:
‘In mijn land woont een profeet die zieke mensen beter kan maken.’

'Dompel u zeven keer onder in het water van de Jordaan'
zei de knecht van de profeet Elisa aan Naäman.

Naäman ging naar de Jordaan en dook zeven keer in het water.
Daarna was er geen wit plekje meer op zijn huid te zien.

'Het is God die u beter heeft gemaakt,' zei de profeet Elisa.
'Dan zal ik vanaf nu alleen uw God dienen,’ beloofde Naäman.
Verloop
De kinderen beluisteren eerst het verhaal. Dan plaatsen ze de teksten in de juiste volgorde. (De tekst staat hierboven in de juiste volgorde) Daarna zoeken ze welke illustratie bij elke tekst hoort.