Loading...
 

3e cyclus


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Vooraf

Klik op de oranjerood getypte woorden om toegang te krijgen tot de informatie en de suggesties die op deze website met dit onderwerp te maken hebben.


Belangrijk
. Dit materiaal dient als extra inspiratie.
Het werd niet uitgeschreven als uitgewerkte lessen.

. Het is ook is niet volledig.
Het wordt wel dagelijks bewerkt en verder aangevuld (net als het andere materiaal op deze website).

. Het werd ook niet specifiek uitgeschreven voor de 3e cyclus van het lager onderwijs. Het meeste bruikbare materiaal zul je vinden onder de titel: suggesties / grote kinderen en soms ook bij jongeren. Het andere materiaal kan je wel op ideeën brengen.


Wat maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

Bijbel

Kinderen zien dat christenen het geluk zoeken in Jezus' visioen van het Rijk van God
Ze komen de keuze van Jezus voor dit rijk op het spoor is; Lucas 4, 1-13 - bekoring van Jezus, Matteüs 5, 1-12 - Zaligsprekingen en Johannes 2, 1-11 - Bruiloft te Kana

Grenzen van het leven

Bijbel

Kinderen herkennen het omgaan met grenzen in: het paradijsverhaal, de toren van Babel, David en Jonatan, Job

Ze ervaren in Matteüs 25, 31-46 de oproep om God te ontmoeten in mensen die 'de minsten' worden genoemd.Extra

Dood

Bewogen worden en in beweging komen

Bijbel

De kinderen leren spreken over de Heilige Geest als bron van christelijke bewogenheid
Genesis 2, 7,
Matteüs 4, 1, Johannes 3, Handelingen 2, 1-4, ((3e zondag door het jaar C|Lucas 4, 16-22), Handelingen 9, 1-22Extra

Gaven van de Heilige Geest
De vruchten van de Geest
Artsen zonder grenzen

Groeien in liefde en tederheid

Bijbel

Kinderen verwoorden wat vriendschap is in Bijbelverhalen als:
David en Jonatan
Jezus bij Marta en Maria
Jezus en Lazarus

Ze ontdekken het verband tussen de liefde van God, van Jezus en van mensen (7de paaszondag B|1e brief van Johannes))

Ze ontdekken dat Jezus leefde vanuit Gods liefde: Johannes 15, 9-17: Verbondenheid

Ze lezen en bespreken het loflied van Paulus over de liefdeExtra

Liefde

Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar: kerk - andere godsdiensten

Extra

Joodse feesten
Iconen
Oecumene
Islam

Samen leven tussen werkelijkheid en droom

Bijbel

De kinderen bespreken de droom van Lucas over de eerste christenen

Natuur en cultuur

Bijbel

Psalm 8

Verantwoordelijkheid, engagement

Bijbel

Kinderen ontdekken dat elk christelijk engagement een vorm van zelfgave inhoudt.
De barmhartige Samaritaan, de rijke jongeling, Zacheüs, genezing op sabbat, de overspelige vrouw.
Passages uit de bergrede: Matteüs 5, 1-12a, Matteüs 5, 13-16, Matteüs 5, 17-37, Matteüs 5, 38-48, Matteüs 6, 1-6.16-18, Matteüs 6, 24-34, Matteüs 7, 21-27

Vuur

Bijbel

De kinderen ontdekken de symboliek van vuur in de Bijbel:
. God laat zich kennen als vuur dat aantrekt en afschrikt: Exodus 3
. De Geest van God is als 'tongen van vuur' Handelingen 2, 1-11

. Een engel van God zuivert de mond van de profeet Jesaja met een gloeiende kool Jesaja 6, 1-2a.3-8

Bijbel

Bijbel

De kinderen ontdekken de beeldende taal van een wonderverhaal uit het Nieuwe Testament: de bruiloft te Kana, de storm op hetExtra

((Bijbel|Bijbel
Kinderbijbels
Verantwoord vertellen uit de Bijbel

Teksten van profeten
Geboorteverhalen
Parabels
Roepingsverhalen
Wonderverhalen
Verrijzenisverhalen
Lijdensverhalen van Jezus
Liturgisch en pastoraal jaar

Bijbel

De kinderen lezen de kerstverhalen als verhalen waarin christenen hun geloof in Jezus als de Messias, de zoon van God, uitdrukken.
. Lucas 2, 1-14: De geboorte van Jezus
. Lucas 2, 15-20: Bezoek van de herders
. Lucas 2, 16-21: Na de geboorte van Jezus
. Lucas 2, 22-40: De opdracht van Jezus

. Matteüs 1, 18-24: De geboorte van Jezus
. Matteüs 2, 1-14: Bezoek van de wijzen
Lichtmis

Ze herkennen de paasboodschap in het verhaal van de leerlingen uit Emmaüs

Ze ontdekken het verhaal over de hemelvaart van Jezus als een afscheidsverhaal dat de verschijningsverhalen na Pasen afsluit en het verhaal over Pinksteren als de vervulling van het verhaal over de hemelvaart.

Ze leggen de relatie tussen het verhaal over de toren van Babel en het verhaal over Pinksteren.

Ze leren MARIA kennen als een bewuste gelovige vrouw:
Lucas 1, 26-38: De boodschap aan Maria
Lucas 1, 39-45: Maria bij Elisabet
Lucas 1, 46-56: Magnificat
Lucas 2, 22-40: De opdracht van Jezus
Lucas 2, 41-52: De twaalfjarige Jezus in de tempelExtra

Liturgisch jaar

Advent
Kerstmis

Carnaval
Aswoensdag
Veertigdagentijd
Bekering
Hongerdoek

Goede Week
Witte Donderdag
Goede Vrijdag

Paaszaterdag
Pasen
Verrijzenis
Vijftigdagentijd
Hemelvaart
Pinksteren

Allerheiligen
Heilig
Allerzielen
Christus Koning


Maria

Paulus, Elia

Over Elia
1Koningen 17, 17-24: De zoon van de weduwe van Sarefat
1Koningen 18, 20-40: Elia en de priesters van Baäl
1Koningen 19, 4-8: Elia onder de bremstruik
1Koningen 19, 9a.11-13a: God ontmoet Elia
1Koningen 19, 16b.19-21: De roeping van Elisa
1Koningen 21, 1-9: Elia en de wijngaard van Nabot


Over Paulus
Handelingen 9, 1-22: De roeping van Paulus
1 Korintiërs 12, 31-13, 13 - De liefde
Galaten 5, 16-25 - De vruchten van de Geest