Loading...
 

Kerstmis vooravond

Stamboom


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Matteüs 1, 1-25: De stamboom van Jezus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1521-1522)

Jezus Christus kwam uit de familie van David en Abraham. Hier volgt de lijst van zijn voorouders.

Abraham was de vader van Isaak. Isaak was de vader van Jakob. Jakob was de vader van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zerach. Hun moeder was Tamar.
Peres was de vader van Chesron. Chesron was de vader van Aram. Aram was de vader van Amminadab. Amminadab was de vader van Nachson. Nachson was de vader van Salmon.
Salmon was de vader van Boaz. De moeder van Boaz was Rachab. Boaz was de vader van Obed. De moeder van Obed was Ruth. Obed was de vader van Isaï. Isaï was de vader van koning David.

David was de vader van Salomo. De moeder van Salomo was Batseba, de vrouw van Uria.
Salomo was de vader van Rechabeam. Rechabeam was de vader van Abia. Abia was de vader van Asaf. Asaf was de vader van Josafat. Josafat was de vader van Joram. Joram was de vader van Uzzia. Uzzia was de vader van Jotam. Jotam was de vader van Achaz. Achaz was de vader van Hizkia. Hizkia was de vader van Manasse. Manasse was de vader van Amos. Amos was de vader van Josia.
Josia was de vader van Jechonja en zijn broers. Zij leefden in de tijd dat het volk van Israël in Babylonië woonde.

Jechonja was de vader van Sealtiël. Die leefde na de tijd dat het volk van Israël in Babylonië woonde.
Sealtiël was de vader van Zerubbabel. Zerubbabel was de vader van Abihud. Abihud was de vader van Eljakim. Eljakim was de vader van Azor. Azor was de vader van Sadok. Sadok was de vader van Achim. Achim was de vader van Eliud. Eliud was de vader van Eleazar. Eleazar was de vader van Mattan. Mattan was de vader van Jakob. Jakob was de vader van Jozef.
Jozef was de man van Maria, en Maria was de moeder van Jezus. Jezus wordt ook Christus genoemd.

Van Abraham tot David waren er veertien generaties. Van David tot Jechonja waren er ook veertien generaties. En van Jechonja tot Christus waren er nog eens veertien generaties.

Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus Christus.
Maria zou trouwen met Jozef, dat was afgesproken. Maar nog voordat ze getrouwd waren, werd Maria zwanger, door de heilige Geest.
Jozef was een goed mens. Hij dacht: Ik kan niet met Maria trouwen, want ze is zwanger van een ander. Ik moet haar wegsturen. Maar dat zal ik in het geheim doen, anders zullen de mensen haar behandelen als een slechte vrouw.

Toen kreeg Jozef een droom. In die droom zag hij een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, nakomeling van David, luister! Je kunt rustig met Maria trouwen. Want het kind dat zij verwacht, is van de heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.’
Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja staan deze woorden van God: «Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen, en hij zal Immanuel genoemd worden.» De naam Immanuel betekent: God is bij ons.

Toen Jozef wakker werd, deed hij wat de engel van de Heer tegen hem gezegd had. Hij trouwde met Maria. Maar ze sliepen niet met elkaar voordat haar zoon geboren werd. En Jozef noemde hem Jezus.Stilstaan bij ...

Jezus Christus
Het is zeldzaam dat de naam 'Jezus Christus' in het evangelie voorkomt.
Christus heeft niet de betekenis van een familienaam. Het is de Grieks/Latijnse vertaling van 'Messias', een titel die de eerste christenen aan gaven.

David
Deze meeste geliefde koning van het joodse volk leefde rond 1000 jaar voor Christus. Hij was dé grote koning van de joden. Zijn tijd wordt herinnerd als een gouden tijd: voor het eerst zwierf het volk niet meer en had het een vaste stek gevonden.
Het goede dat men in Jezus' optreden ervaart, wordt graag vergeleken met die periode uit de geschiedenis van Israël.

Abraham
Met Abraham, de stamvader van het joodse volk, begint een unieke relatie tussen God en een volk.

Tamar, Rachab, Ruth, de vrouw van Uria (Batseba)
Deze vier vrouwen traden op tijdens verschillende periodes van de geschiedenis van Israël. Ze waren alle vier vreemdelingen die behoorden tot volkeren die vijanden waren van de joden. Hiermee wil Matteüs zeggen dat de trouw aan God belangrijker is dan geboorte of afkomst. Tegelijk verwoordt hij de universele betekenis van Jezus, die met het bezoek van de wijzen uit het Oosten verder geïllustreerd wordt.

Jozef
In de loop van zijn evangelie schrijft Matteüs bijna niet over Jozef. De redenhiervoor zou kunnen zijn dat hij zo Jezus duidelijker als zoon van God kan typeren.

Messias
Dit Hebreeuwse woord betekent ‘gezalfde’ (= ‘Messias’, ‘Christus’).
Vroeger werden de koningen van Israël gezalfd. Hiermee toonde men dat ze een bijzondere zending van God ontvangen hadden. Ook andere personen met een bijzondere religieuze zending werden soms gezalfd. (Bijvoorbeeld: de profeten)
De Bijbel zegt dat de Messias het rijk van God op aarde zal vestigen. Daarvoor zal hij de mensen bevrijden van de vreemde overheersing. Hij zal een koning zijn in de lijn van koning David. Daarom verwachtte men ten tijde van Jezus dat de Messias hen zou bevrijden van de Romeinen.

Rechtvaardige
Wordt gezegd van iemand die leeft volgens de wil van God, zoals die werd uitgedrukt in de wet.

Engel van de Heer
Uit eerbied voor God, spraken de joden in die tijd over de engel des Heren.
Engelen zijn een manier om de boodschap van God in een menselijker vorm bij de mens te brengen. Ze worden meestal met vleugels voorgesteld omdat ze met grote snelheid de boodschap van God (boven in de hemel), brengen aan de mens.

Zoon van David
In deze titel ligt de verwachting van de joden dat Jezus het Rijk van koning David zal herstellen. Een politieke verwachting lost die Jezus niet inlost.

Naam
Als ouders voor hun kindje een naam zoeken, laten ze zich door heel wat leiden: ze vinden de naam mooi, het is de naam van iemand waar ze waardering en bewondering voor hebben...
Ten tijde van Jezus gaven ouders hun kinderen een naam omwille van zijn betekenis. Daarin legden ze een opdracht die het kind in zijn leven moest vervullen of legden ze de betekenis die het kind voor hen had.
Wanneer een engel zegt dat Maria haar zoon Jezus moet noemen, dan wil Lucas zeggen dat God aan dit kind de opdracht geeft om op te treden zoals God ‘die redt’.

Jezus
‘Jezus‘ komt van het Hebreeuwse Jesjoe of Jehosjoe en betekent: ‘de Heer is redding’. Matteüs legt die naam verder uit: ‘Hij zal zijn volk redden uit de zonden.

Werd verwekt
Deze passieve vorm van het werkwoord wijst op een inmenging van God. Matteüs bevestigt dit door te vermelden dat Maria zwanger was van de heilige Geest.

Immanuel
(= God met ons)

Bij de tekst

Stamboom / geslachtslijst

Een geslachtslijst in de Bijbel streeft er niet naar wetenschappelijk juist te zijn, maar wil wat volgt plaatsen in de grote lijnen van de geschiedenis. Zo maakt Matteüs duidelijk dat Jezus helemaal bij Israël hoort en welke rol Hij gaat spelen.

Merk op dat in deze lijst vier namen voorkomen van vreemde vrouwen, die niet officieel tot het geslacht van Abraham behoren: Tamar, Rachab, Ruth, de vrouw van Uria (Batseba)Messias

Dat Jezus Christus de beloofde Messias is, toont Matteüs aan met een stamboom.
Die stamboom rondt hij af op 6 x 7 geslachten, zodat met Jezus het 7e tijdperk begint. Daarmee wil hij zeggen dat vanaf dat moment de belofte van een Messias uit het O.T. vervuld wordt en dat de geschiedenis zijn eindpunt vindt in de komst van de Messias.
Met deze lijst toont Matteüs ook aan dat Jezus behoort tot het geslacht van David, de grote koning van de joden.Koning

In de geslachtslijst van Jezus is David de enige die van Matteüs de titel ‘koning’ krijgt. Door die titel bij de anderen weg te laten, wil hij wellicht zeggen dat de nieuwe koning die de wijzen zoeken de enige echte erfgenaam van koning David is, in wie de belofte van God helemaal tot vervulling komt.Maagd

Zo drukt Matteüs uit dat het initiatief voor de komst van Christus helemaal aan God toe te schrijven valt.
Is Jezus echt verwekt zonder tussenkomst van een man?
De eerste christenen maakten er geen punt van. Matteüs en Lucas vermelden dat één keer, maar verder speelt het in hun evangelie geen enkele rol. En Marcus en Johannes spreken over Jezus als de zoon van Jozef, alsof ze nooit van een maagdelijke geboorte hoorden.
In de Handelingen van de apostelen preekt men over Jezus als iemand met een unieke, nauwe band met God. Zo nauw dat Hij ‘zoon van God’ genoemd werd.

Een geboorte uit onvruchtbare of hoogbejaarde ouders is in de Bijbel een manier om te tonen dat dat kind in de geschiedenis een beslissende rol zal spelen. Hiermee drukt de Bijbel het geloof uit dat mensen uit zichzelf de wereld niet kunnen redden. Slechts wanneer ze ontvankelijk zijn voor God, kan er heil / geluk komen.
Met deze manier van schrijven, die gewoon was in het Nabije Oosten, wilden Matteüs en Lucas het unieke, het goddelijke van Jezus aantonen.

Bijbel en kunst

Georges DE LA TOUR

De droom van Jozef (1640)

De La Tour

Musée des beaux-arts, Nantes
Olieverf op doek


Suggesties

Bij het eerste deel van de tekst

Jongeren

ZINGEN / BELUISTEREN

Bart PEETERS, Messias

ik ben op zoek naar een messias
man of vrouw heeft geen belang
die mijn ziel wat heil kan geven
want dat zoekt mijn ziel al lang

ik ben op zoek naar een verlosser
zo eentje die er zin in heeft
hij hoeft niet voor mij te sterven
als hij mijn zonden maar vergeeft

wil er iemand mijn
wil er iemand mijn
wil er iemand mijn
wil er iemand mijn messias zijn
wil er iemand mijn messias zijn
wil er iemand mijn messias zijn

ik ben op zoek naar een messias
die nog door niemand werd misbruikt
geen roetsjbaan naar atoomconflicten
geen heiland die naar olie ruikt

één waar geen enkele president
ooit op gezworen heeft
een messias die nog fris zit
en waar geen bloed aan kleeft

wil er iemand...

ik zoek een profeet
op hoge hakken of besnord

ik zoek een god vol van genade
zo een die meelacht
als er gelachten wordt
wiens kerken niet in glamour baden

wil er iemand mijn
wil er iemand mijn
wil er iemand mijn messias zijn
wil er iemand mijn messias zijn
wil er iemand mijn
wil er iemand mijn
op korte of iets langere termijn
wil er iemand mijn messias zijn
wil er iemand mijn messias zijn


Zin om het lied te beluisteren? Klik hier
Bespreking
- Welk beeld schetst Bart Peeters van een Messias?
- Hoe wordt in de Bijbel over de Messias gesproken?
- Is er een verband tussen beide omschrijvingen? (Wat is hetzelfde? Wat is verschillend?)Bij het tweede deel van de tekst

Klik hier voor suggesties bij het tweede deel.