Loading...
 

25e zondag door het jaar C - tweede lezing

2 Bidden


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1Timoteüs 2, 1-8: Bid tot God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Allereerst vraag ik u dat u bidt, smeekt,
om hulp vraagt en dankt voor alle mensen,
voor koningen en alle hooggeplaatsten,
zodat wij in vrede God kunnen eren
en een waardig leven kunnen leiden.
Dit is goed in de ogen van God, onze redder,
die wil dat alle mensen gered worden
en de waarheid leren kennen.
Want God is één,
één is ook de middelaar tussen God en de mensen,
de mens Christus Jezus,
die zijn leven gaf als losgeld voor allen.
Hij legde op de vastgestelde tijd zijn getuigenis af.

God heeft mij aangesteld als apostel om daarover te vertellen
- ik spreek de waarheid, dat is geen leugen –
om de volken te onderrichten in het ware geloof.
Ik wil dus dat overal
waar de gemeente samenkomt om te bidden,
de mannen hun handen opheffen
in een geest van godsvrucht, zonder haat en ruzie.Stilstaan bij …

Koningen
Omdat deze tekst verwijst naar de liturgie heeft de schrijver het algemeen over koningen, terwijl hij in feite de Romeinse keizers en overheden bedoelt.

Redder
In de pastorale brieven (de twee brieven aan Timoteüs en de brief aan Titus) worden God de Vader en Christus vaak redder genoemd, want beide willen ze het geluk voor de mensen.

Losgeld
In de tijd waarin de Bijbel werd geschreven, was losgeld de som geld die men moest betalen om iemand te verlossen uit de gevangenis, te bevrijden van straf, van zonde, van een bepaalde verplichting.

Alle mensen
Zo verwoordt Paulus nog eens de eigenheid van het christendom. Terwijl de joodse godsdienst een exclusief nationaal karakter had, richt het christendom zich tot alle mensen.

Getuigenis
Dat God wil dat alle mensen gered worden en het geluk vinden, daarvan heeft Jezus getuigd door zijn woorden en door zijn dood op het kruis.

Opheffen

Orantehouding

Dat de mannen hun handen moeten opheffen bij het bidden doet denken aan de orantehouding die te zien is in catacomben en oude fresco’s. Een houding die een priester soms aanneemt tijdens een eucharistieviering.

Suggesties

Grote kinderen

ONDERZOEKEN

Gebedshoudingen

Laat de kinderen spreken over de verschillende gebedshoudingen die ze kennen:
. bij zichzelf
. in een eucharistieviering
. in andere geloofsovertuigingen

De kinderen doen een aantal gebedshoudingen na.
- Wat zouden deze gebedshoudingen willen zeggen?
- Welke gebedshouding treft je het meest? Waarom is dat?

Jongeren

VERDIEPEN

Over God en Jezus spreken

Mocht je – net als Paulus – gevraagd worden om de mensen over God en Jezus te leren, wat zou je dan te zeggen hebben …
… over God?
… over Jezus?