Loading...
 

2e zondag van de advent B - tweede lezing

Mf149.FirstTry46


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

2 Petrus 3, 8-14: De dag van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Vrienden, jullie mogen één ding niet vergeten:
voor God is een dag als duizend jaren en duizend jaren als een dag.
God blijft trouw als Hij iets belooft,
zelfs al denken sommigen dat dit niet zo is.
Hij heeft geduld met jullie,
want Hij wil dat iedereen zich bekeert en gered wordt.

Let op: God zal komen als een dief in de nacht.
Dan zal de hemel dreunend vergaan
en de sterren verteerd worden door vuur.
De aarde met alles erop wat de mensen gedaan hebben,
zal verdwijnen.

Alles zal vergaan.
Daarom kunnen jullie alleen maar kiezen
voor een heilig leven vol eerbied voor God.
Kijk uit naar de komst van God en doe Hem sneller komen.
Op die dag zal de hemel in vlammen opgaan
en de sterren zullen smelten in vuur.

Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
die God heeft beloofd.
Daar zal men doen wat God graag heeft.
Intussen, moeten jullie ervoor zorgen
om zuiver en perfect voor God te verschijnen.
Dan zullen jullie in vrede leven met God.


Stilstaan bij

Duizend jaar als één dag
Deze manier van spreken kan zo ontleend zijn aan psalm 90, 4 waarin men zingt: ‘Duizend jaren toch zijn in uw ogen als de dag van gisteren - voorbij!’

Vuur
Bij de zondvloed werd de aarde door water ‘verzwolgen’. In de tijd waarin deze brief geschreven werd, gingen joden, Perzen, Stoïcijnen, christenen ... ervan uit dat hemel en aarde zullen vergaan door vuur.
In de context van deze brief vernietigt dit vuur niet de schepping, maar het onrecht, waardoor de schepping niet voluit de schepping van God kan zijn.

Onbevlekt en onberispelijk / zuiver en perfect
Deze woordenroepen op om men oprecht, open, en naar God gekeerd te leven.

Bij de tekst

Petrus

Ook deze tweede brief van Petrus werd niet door de apostel Petrus zelf geschreven, maar door een schrijver die zich tot de lezers richt met de naam ‘Simeon Petrus’. Die schrijver is hoogst waarschijnlijk een andere schrijver dan die van de eerste brief van Petrus.

Deze ‘tweede brief’ van Petrus is duidelijk geïnspireerd door de brief van Judas. Hij zou geschreven zijn in het begin van de tweede eeuw na Christus. Men heeft er wel geen idee van waar die geschreven werd.

Suggestie

Jongeren

VERTELLEN

God is anders

(C. LETERME, Parels van verhalen, uitgeverij Averbode 2019, p. 80)

Op een dag kwam een man bij God en vroeg:
‘God, hoeveel tijd is een miljoen jaar voor U?’
‘Als een seconde voor jou, mijn kind’, antwoordde God.

Toen vroeg de man:
‘En hoeveel is een miljoen euro dan voor U?’
God antwoordde: ‘Als een cent voor jou, mijn kind.’

‘Kan ik dan een cent van U krijgen?’
vroeg de man vol verwachting aan God.
‘Natuurlijk, mijn kind, heb je een seconde?’
Overweging bij het verhaal
(C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 6 december 2017, p. 1)

Spreken over God blijft moeilijk.
Hij is niet te zien zoals een partner, een vriend, een ouder ...
Hij eet niet en drinkt niet en spreekt ook onze taal niet.
God is helemaal anders.

Het kleine verhaal hierbij maakt duidelijk
dat onze begrippen voor God onbestaand zijn.
En mocht Hij ze toch kennen,
Hij ze wellicht anders invult.

Over God valt niet zomaar te praten.
Toch geloven er over de hele wereld mensen in God
als diegene die aan de basis staat van alles wat er is,
van alles wat zichtbaar én onzichtbaar is.

Zelfs als ze God niet te zien krijgen,
geloven veel mensen dat ze God kunnen beïnvloeden
met gebeden en gezangen, met offers,
met kaarsen, met een eerlijke levensstijl …

Christenen gaan nog een stap verder:
zij zeggen dat God zichtbaar is geworden in Jezus.
Zijn woorden, zijn manier van leven
geven een inkijk in wie God is en wat Hij wil.

Elk jaar wordt dit gebeuren met Kerstmis gevierd.
God liet zich kennen in een schamele behuizing,
bij eenvoudige mensen, in een pasgeboren kind …
God is anders, maar ook heel dichtbij!