Loading...
 

3e zondag van de advent B - eerste lezing

File3871267952822


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 61, 1-2a. 10-11: Wees blij 

De tekst

Dichter bij de tijd

De profeet zegt:
'Ik ben helemaal doordrongen van de geest van God,
want Hij heeft mij gezalfd.

Hij heeft mij gezonden
om goed nieuws te brengen aan de armen,
om al wie de moed verloren heeft, op te beuren,
om aan de gevangenen te zeggen dat ze vrij zijn,
en aan wie vastgeketend is mee te delen
dat ze terug mogen keren naar het licht
om een jaar aan te kondigen
waarin God zijn goedheid zal tonen.

Ik ben ongelooflijk blij
om wat God heeft gedaan.
Ik jubel en juich om mijn God,
want Hij heeft mij gered,
en mij geluk gebracht.

Want zoals de aarde groen voortbrengt
en zoals zaadjes in een tuin ontkiemen,
zo doet God geluk groeien.
Zijn roem zal groot worden
voor het oog van alle volkeren.'Stilstaan bij ...

Zalven
Na de ceremoniën van de reiniging werd een koning in Israël gezalfd. Ook de hogepriesters en later de priesters werden bij hun inwijding gezalfd.
Betekenis: zoals zalf de huid van de mens doordringt, zo doordringt de kracht van God de mens die in Hem gelooft.

Genadejaar
Verwijst naar het sabbatjaar en het jubeljaar in de oude wetgeving van Israël (Leviticus). Daar bestond de gewoonte om elk zevende jaar (sabbatjaar) de slaven vrij te laten en om in elk vijftigste jaar (jubeljaar) ook nog alle schulden kwijt te schelden, en de landbouwgronden opnieuw te verdelen.
Zo’n jaar werd gezien als het beeld van de messiaanse tijd.

Vreugde
De reden tot vreugde is dat God zich het lot van de mensen aantrekt: Hij komt naar hen toe om Hen te bevrijden.

Gerechtigheid
Gerechtigheid is: leven volgens de tien geboden, in een volkomen juiste (rechte) verhouding tussen mensen onderling en tussen de mensen en God. Jezus is hierbij heel radicaal. B.v.
. niet alleen iemand doden is verkeerd, maar ook iemand haten
. niet alleen van je vrienden houden, maar ook van je vijanden.
. aalmoezen geven, bidden en vasten zijn alleen belangrijk als ze gebeuren vanuit de juiste innerlijke ingesteldheid
Gerechtigheid wordt vaak verward met het woord ‘rechtvaardigheid’ (= iemand recht doen, geven wat iemand toekomt)

Bij de tekst

Geroepen om goed nieuws te brengen

Volgens exegeten beschreef Jesaja (Trito-Jesaja!) in deze tekst zijn eigen roeping. Als een gezalfde (messias) richt hij zich tot wie uit de ballingschap in Babylonië is teruggekeerd en nu met allerlei moeilijkheden geconfronteerd wordt. De snelle wederopbouw van de tempel in Jeruzalem, het doen heropleven van het land... het ging veel moeizamer dan men zich had voorgesteld. De derde Jesaja weet zich door God gezalfd en geroepen om de mensen uit deze moeilijkheden op te richten.Herinnering aan het Nieuwe Testament

Zo kwam Hij in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen, en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat:
De Geest van de Heer rust op mij;
daartoe heeft Hij mij gezalfd.
Om aan armen de goede boodschap te brengen
heeft Hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen
en aan blinden het licht in hun ogen,
om verdrukten in vrijheid te laten gaan,
en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is.
Daarna rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. De ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. Toen begon Hij hen toe te spreken: ‘Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.’
Lucas 4, 16-21

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Willibrordvertaling, © Katholieke Bijbelstichting, 's-Hertogenbosch, 1995.

Suggestie

Grote kinderen

EVEN TESTEN

De juiste uitleg

Kies de juiste uitleg:

De Geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd.

Dat betekent:
a.
De Heer heeft mij gekozen en mij zijn Geest gegeven.
b.
De zalf heeft van mij een god gemaakt.
c.
De Geest van God maakt mij klaar voor de strijd.


Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding...

Dat betekent:
a.
God wil dat ik journalist wordt.
b.
God heeft mij gezonden om allen te helpen die hulp nodig hebben.
c.
Ik moet van God dokter of cipier worden.


Ik moet een genadejaar van de Heer uitroepen.

Dit betekent:
a.
Dat is een jaar waarin iedereen naar Jeruzalem moet gaan.
b.
Dat is een jaar waarin niemand nog schulden heeft.
c.
Dat is een jaar waarin alle gevangenen vrij gelaten worden.