Loading...
 

4e zondag van de advent A - tweede lezing

2 Brief


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Romeinen 1, 1-7: Paulus schrijft aan de christenen in Rome

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1777)

Dit is een brief van Paulus aan alle christenen in de stad Rome.
Ik ben een dienaar van Jezus Christus. God heeft mij uitgekozen om apostel te zijn. Hij heeft mij de opdracht gegeven om het goede nieuws te vertellen.
Het goede nieuws gaat over Jezus Christus, de Zoon van God. God liet de profeten al over hem vertellen in de heilige boeken. Jezus Christus is een nakomeling van David. Zo kwam hij als mens op aarde. En God liet zien dat Jezus zijn Zoon is, toen hij hem uit de dood liet opstaan. God gaf hem de hoogste macht, de macht van de heilige Geest. Zo werd Jezus Christus onze Heer.
Dankzij Jezus Christus is God goed voor mij. God heeft mij uitgekozen om overal het goede nieuws te vertellen. Want mensen van alle volken moeten gaan geloven, en gehoorzaam worden aan God. Dan krijgt Jezus Christus alle eer.
Ook jullie zijn in Jezus Christus gaan geloven. Hij heeft jullie uitgekozen om bij hem te horen. Nu zijn jullie christenen, en God houdt van jullie.
Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van Paulus,
dienaar van Christus Jezus,
door God geroepen om apostel te zijn,
en het goede nieuws te verkondigen,
dat God door zijn profeten in de heilige schriften beloofde.
Dit goede nieuws gaat over zijn Zoon,
een mens, een nakomeling van David,
een Zoon van God, door de heilige Geest aangewezen
door de machtige daad van God, zijn opstanding uit de dood,
Jezus Christus onze Heer.
God gaf me de genade om apostel te zijn,
zodat ik ter ere van zijn naam alle volken zou brengen
tot gehoorzaamheid en geloof.
Ook jullie horen bij hen,
die door God geroepen zijn tot de gemeenschap van Jezus Christus.
Ik stuur mijn groeten aan jullie allen in Rome:
God houdt van jullie en riep jullie tot zijn heilige gemeente.
Ik wens jullie de goedheid en de vrede
van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus!Stilstaan bij …

Paulus
Latijnse vorm van de Hebreeuwse naam Saul, naam van de eerste koning van Israël
Dat Paulus een dubbele naam Saulus/Paulus had, toont aan dat hij tot twee culturen hoorde: de joodse en de Latijnse.
Hij studeerde bij rabbi Gamaliël en werd een farizees Schriftgeleerde. Paulus bestreed aanvankelijk de opvattingen van Jezus en zijn volgelingen. Zijn reizen naar Klein-Azië en Griekenland, betekenden een doorbraak in de verspreiding van het evangelie bij niet-joodse volkeren.
Volgens de traditie zou hij onthoofd geweest zijn met een zwaard. Daarom ook wordt hij meestal met een zwaard afgebeeld.
Lees meer over Paulus

Apostel
(Grieks = ‘afgezant’, ‘gezondene’, ‘iemand die gestuurd is)
Apostelen zijn mensen die gestuurd zijn om het goede nieuws over Jezus te vertellen.
Nu wordt ‘Apostel’ vooral gebruikt voor de twaalf leerlingen die Jezus van nabij volgden. Maar bij de eerste christenen werd het woord ‘apostel’ ruimer gebruikt dan nu het geval is: het was iemand die gezonden was om het evangelie te prediken en in Jezus’ naam mensen te genezen.
Zo noemt Paulus zich apostel, al heeft hij Jezus nooit in levende lijve gezien.

Evangelie
(= Grieks: ‘eu angelion = ‘goede / blijde boodschap’)
De eerste christenen gebruikten het woord in zijn oorspronkelijke betekenis en verwezen ermee naar Jezus zelf. Pas in de loop van de 2e eeuw kreeg ‘evangelie’ betekenis van ‘geschreven evangelie’ Daarin schreven Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes over wat Jezus deed en zei in een biografisch schema.

Heilige
Hiermee bedoelt Paulus: de mensen van God die bij Christus horen.

Rome
Hoofdstad van het Romeinse Rijk.
Lees meer over deze stad.

Bij de tekst

Brieven in de oudheid

Het begin van een brief in de oudheid beantwoordde aan een vaste volgorde:
. eerst staat de naam van de schrijver van de brief
. dan staat voor wie de brief is
. gevolgd door een wens voor de geadresseerdenBrief aan de christenen van Rome

Rond 56 na Christus schrijft Paulus in Korinte, een havenstad in Griekenland, een brief aan de christenen van Rome. Febe brengt deze brief vanuit Kenchreeën, de havenstad van Korinte naar Rome. Zij is daar een leider van de kerk en een medewerker van Paulus.
Merkwaardig is het dat Paulus deze brief schrijft, zonder dat hij al in Rome geweest is. Zijn andere brieven werden steeds geschreven naar plaatsen waar hij zelf een tijd verbleef.
De brief naar de christenen van Rome, is een heel lange brief (zestien hoofdstukken!). Men kan die lezen als de samenvatting van al wat Paulus over God en Jezus te zeggen heeft.Eerste brief

De volgorde van de brieven in het Nieuwe Testament heeft te maken met de lengte van die brieven. De langste brief staat het eerst, de kortste brief staat het laatst. Daarom staat de brief van Paulus aan de Romeinen het eerst, want die heeft 7094 woorden. De brief aan Filemon is de laatste van de brieven van Paulus, want die telt maar 325 woorden.

Suggestie

Jongeren

ONDERZOEKEN

Paulus schrijft een brief

(Geïnspireerd door: Samenleesbijbel, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, 2015, p. 1895)

De eerste zeven verzen van de brief aan de christenen in Rome bevat heel veel informatie. Die vind je als je de volgende vragen beantwoordt met het begin van die brief:
- Wie heeft die brief geschreven?
- Wat zegt de schrijver van zichzelf?
- Waarin bestaat het goede nieuws dat de schrijver wil brengen?
- Wat wordt over God geschreven?
- Wat wordt over Jezus geschreven?
- Wat zegt de schrijver over de mensen naar wie hij zijn brief stuurt?