Loading...
 

5e paaszondag A - eerste lezing

Hands

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 6, 1-7: Zeven nieuwe diakens

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De leerlingen van Jezus worden steeds talrijker.
Op een dag beginnen de christenen die Grieks spreken te mopperen:
'De weduwen uit onze groep worden gediscrimineerd.
Weduwen die Hebreeuws spreken krijgen elke keer opnieuw voorrang
als ze zorg en ondersteuning willen krijgen.'
Wanneer de twaalf apostelen dat horen,
roepen ze alle leerlingen bij elkaar en zeggen:
‘We zijn steeds maar bezig met het ondersteunen van mensen in nood.
Daardoor hebben wij geen tijd meer
om het woord van God te verkondigen.
Broeders, kijk eens uit of er geen zeven personen zijn,
die goede mensen zijn, vol van de Geest en van wijsheid.
Wij zijn van plan om hen dat werk te laten doen.
Zo krijgen wij zelf meer tijd
om te bidden en het woord van God te verkondigen.’
Alle leerlingen gaan akkoord met hun voorstel.
Zij kiezen Stefanus, een gelovig man vol enthousiasme,
en verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas
en Nikolaüs, iemand uit Antiochië die zich tot het jodendom bekeerde.
Ze stellen hen voor aan de apostelen,
en die leggen hun na gebed de handen op.

Het woord van God blijft zich verder verspreiden.
Het aantal leerlingen in Jeruzalem wordt nog veel groter.
Ook een grote groep priesters aanvaardt het geloof.Stilstaan bij ...

Hellenisten
Grieks sprekende joden die woonden in de grote steden van het Romeinse Rijk. Ze stonden zo onder invloed van de Griekse taal en cultuur dat ze langzaam vervreemdden van hun eigen Hebreeuwse cultuur: de plaats van de tempel werd ingenomen door de synagoge en de offers werden vervangen door de uitleg en de studie van de tora. Doorgaans hadden ze vrijere opvattingen dan de wetsgetrouwe joden uit Palestina.
In deze tekst worden met de Hellenisten de Grieks sprekende joodse volgelingen van Jezus bedoeld.

Hebreeën
Leerlingen die van huis uit Hebreeuws of Aramees spraken.

Ondersteuning
Hiermee wordt sociaal werk bedoeld: zorg voor de armen. Dit werk gebeurt door diakens.

Stefanus (Stef, Stefaan, Steven)
(Grieks = krans)
Stefanus was van Hellenistische afkomst. De apostelen verkozen hem als diaken, iemand die sociaal werk verricht, (b.v. zorg voor armen, weduwen en wezen). Hij was de eerste die begreep dat de Kerk moest loskomen uit het jodendom als ze wilde realiseren wat Jezus bedoelde.
Klik hier voor meer informatie over Stefanus.

Handoplegging
Door de handen op iemands hoofd te leggen (handoplegging), deelt men de kracht en de gaven van God mee. Zo genas men zieken, liet men Gods Geest over iemand komen of stelde men mensen aan voor een taak of ambt (dienaars / diakens van de gemeenschap, zendelingen / missionarissen voor de verkondiging, 'oudsten' / priesters of leiders van een kerkgemeenschap).
Tot op vandaag is dit gebaar terug te vinden in de sacramenten: doopsel, vormsel, priesterwijding.Bij de tekst

Een eerste conflict

Het conflict tussen christenen van joodse oorsprong en christenen die Grieks spreken, vindt zijn wortels in cultuurverschillen en in het feit dat men alleen solidair blijkt te zijn met hen die dezelfde taal spreken.
De twaalf apostelen reageren hierop door zeven mensen aan te stellen die zich bezig houden met het bedienen (diakens) van alle armen, zodat er voor hen meer tijd vrij komt om het woord van God te verkondigen.

Vreemd genoeg blijkt de omschrijving van wat van een diaken verwacht wordt voor sommige diakens niet overeen te komen met de feitelijke opdracht. Zo worden Stefanus en Filippus belangrijke verkondigers.

Suggesties

Kleine kinderen

VERDIEPEN

Mensen vertellen over Jezus

Vraag aan de kinderen wie er hun over Jezus vertelt.
(Juf, ouders, grootouders, broer, zus, tante oom, catechist...)
Daarna zeggen de kinderen welk verhaal ze het liefst gehoord hebben en waarom dat zo is.

DOEN

Vertellen over Jezus ...

Vraag aan de kinderen om te vertellen over Jezus.
Daarna tekenen ze hun verhaal.
De tekeningen worden nadien geschikt rond een tekening van Jezus.

Grote kinderen

EVEN TESTEN

Stefanus, een diaken

Het verhaal van Stefanus in de bijbel is een gelegenheid om het te hebben over de verschillende 'diensten' in de kerk.
Verbind elk van de volgende woorden met de omschrijving die er bij past:

Catechist O, paus O, diaken O, aartsbisschop O, vicaris O, lector O,
organist O, kardinalen O, koster O, misdienaar O, pastoor O, bisschop O.


O Bespeelt het orgel.
O Een soort minister van de bisschop.
O Als een paus gestorven is, wordt onder hen een nieuwe paus verkozen.
O Begeleidt mensen die gedoopt of gevormd willen worden.
O Zorgt ervoor dat de kerk in orde is.
O Gewijde persoon die sommige sacramenten mag toedienen.
O Staat aan het hoofd van de kerk.
O Jongen of meisje die de priester helpt tijdens de eucharistieviering.
O Leest de lezing(en) voor in een eucharistieviering.
O Staat aan het hoofd van een bisdom.
O Staat aan het hoofd van een parochie. Hij wordt aangesteld door de bisschop.
O Staat aan het hoofd van een aantal bisschoppen.
TIP
Met de bovenstaande gegevens kun je een dominospel maken. In dat geval staat op elk kaartje de omschrijving van een 'dienst', en de naam van een andere 'dienst'.