Loading...
 

Abraham en Lot

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Genesis 13: Abraham en Lot

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Abram is rijk en bezit veel vee, zilver en goud. Lot, zijn neef, gaat met Abram mee. Ook hij bezit schapen, runderen en tenten. Samen hebben ze zoveel vee, dat de dieren niet genoeg eten kunnen vinden op het land. De herders van Abram en die van Lot beginnen er ruzie over te maken. Bovendien wonen er ook nog andere mensen in het land.

Op een dag zegt Abram tegen Lot
- Willen wij geen ruzie met elkaar maken. En willen we ervoor zorgen dat onze herders ook geen ruzie maken. Wij zijn toch familie van elkaar. Ik denk dat het beter dat elk van ons zijn eigen weg gaat. Kijk: het hele land ligt voor je. Ga jij links, dan ga ik rechts; ga jij rechts, dan ga ik links.
Lot kijkt naar het land. Hij ziet dat er veel water is op het land langs de Jordaan.
Daarom kiest Lot voor dat land.

Zo gaan Abram en Lot uit elkaar. Abram blijft in Kanaän wonen. Lot zoekt een woonplaats bij de steden in de Jordaanstreek en zet er zijn tent op.

Dan zegt God tegen Abram:
- Kijk eens vanaf de plaats waar u staat naar het noorden en het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat u ziet, schenk Ik aan u en aan uw nageslacht, voor altijd. Ik zal u zoveel nakomelingen geven als er zand is op de aarde. Alleen iemand die het zand van de aarde kan tellen, zal uw nakomelingen kunnen tellen. Ga het hele land door van noord naar zuid en van west naar oost, want Ik schenk het aan u!
Dan zet Abram zijn tent op bij de eik van Mamre te Hebron. Hij bouwt er ook een altaar voor God.Stilstaan bij

Abraham
(= vader van vele volkeren)
Abraham leefde rond 2000 voor Christus. Hij en zijn familie waren nomaden. Ze trokken van de ene plaats naar de andere op zoek naar vruchtbaar land en water voor hun dieren.
Lees meer

Vrouw
Sara (= vorstin) was de halfzus en vrouw van Abraham. Volgens de Bijbel was ze tien jaar jonger dan Abraham en kon ze geen kinderen krijgen. Toen ze oud was, werd ze de moeder van Isaak.

Lot
Neef van Abraham. Hij was de zoon van Haran, de broer van Abraham.

Ruzie maken
Het was normaal dat kleinveenomaden met elkaar in conflict kwamen bij de zoektocht naar weides voor hun kuddes, in een gebied dat woestijnachtig is en niet erg vruchtbaar.

Jordaan
(= afdalen, naar beneden stromen)
De Jordaan is de langste en belangrijkste rivier in Israël.

Mamre
Een heilige plaats in het Zuiden van Palestina, in de buurt van Hebron.

Altaar
In het Oude testament is een altaar een hoop stenen of aarde waarop offers voor God werden gebracht.

Bij de tekst

Personen in de tekst

Abraham en Lot komen naar voren als prototypes:
. Abraham is het type van de gelovige
. Lot is het type mens dat handelt vanuit louter materiële motieven.


Lot wordt getypeerd als iemand die alles voor zichzelf opeist.
Abraham wordt getypeerd als iemand die kan loslaten
God had aan Abraham een land en een nageslacht beloofd.
. In deze tekst geeft hij het land aan Lot. Nochtans had Abraham prioriteit: hij was de oudste.
. In Genesis. 22 staat dat hij bereid is zijn zoon Isaak te offeren.
Uiteindelijk wordt alle land gegeven aan Abraham, die bereid was alles af te staan en wordt hij de stamvader van het joodse volk.

Dit verhaal gaat verder dan het feit dat Abraham en Lot uit elkaar gaan.
Het wil aantonen dat alleen een houding waarbij men bereid is de ander te plaatsen boven zichzelf, tot geluk brengt dat blijvend is.

Bijbel en kunst

Mozaïek, Abraham en Lot

LotandAbrahammosaiek

Basiliek Santa Maria Maggiore, Rome

Zelf een mozaïek maken
Materiaal
. groot blad, lijmstift, schaar
. bladen uit tijdschriften (bij voorkeur met grote kleurvlakken)
. grote lijntekening van Abraham en Lot (eventueel ook van schapen en mensen)
Abraham1
Lot1
Verloop
Bepaal eerst de kleur die je aan de figuren zult geven. (bijvoorbeeld: paars, oranje, rood)
Nadien knip je die kleuren uit uit de bladen van de tijdschriften. Verknip ze verder tot vierkantjes die je op de tekeningen van Abraham en Lot kleeft.
TIP
Een deel van de deelnemers kan een achtergrond maken:
- Blauwe lucht
- Groene of gele grond
- eventueel: wit voor een paar huizen

Suggesties

ONDERZOEKEN

Kiezen is moeilijk

(naar: C. LETERME in Simon plus, uitgeverij Averbode, 2012 nr 4)

Materiaal
Drie gelijke dozen (of andere voorwerpen). Twee dozen pak je op dezelfde manier in. De derde doos pak je met een ander papier in.
Micro of iets wat dit kan suggereren.


Verloop
Toon twee dozen die verschillend ingepakt zijn.
- Welk van de twee dozen zou je kiezen?
Leg de voorwerpen ver uit elkaar en laat de kinderen gaan staan bij de doos die ze kozen.
Ga uit op interview (gebruik micro) en vraag:
- Waarom heb je voor die doos gekozen?


Toon daarna twee dozen die gelijk ingepakt zijn.
- Welk van de twee dozen zou je kiezen?
Leg de voorwerpen ver uit elkaar en laat de kinderen gaan staan bij hun voorwerp van keuze.
Ga opnieuw uit op interview (gebruik micro) en vraag:
- Waarom heb je voor die doos gekozen?
- Is kiezen gemakkelijk?
- Wanneer is kiezen moeilijk?
- Mag je vaak kiezen?
- Wanneer mag je kiezen?
- Wie laat je kiezen?
- Heb jij al eens iemand laten kiezen? Vertel daar wat meer over.

EVEN TESTEN

De juiste volgorde

Lot ziet dat er veel water is op het land rond de Jordaan. Hij kiest voor dat land.

Abraham en Lot trekken met hun vele dieren door het land.

Abraham vindt dat ze elk beter met hun dieren naar een ander stuk land gaan.

De herders van Abraham en Lot maken ruzie. Ze willen de beste grond voor hun vee.

Abraham bouwt een altaar om God te danken.

Abraham wil geen ruzie met Lot.

God belooft aan Abraham dat hij veel nakomelingen zal krijgen.

Abraham laat Lot kiezen.Correctiesleutel
1. Abraham en Lot trekken met hun vele dieren door het land.
2. De herders van Abraham en Lot maken ruzie. Ze willen de beste grond voor hun vee.
3. Abraham wil geen ruzie met Lot.
4. Abraham vindt dat ze elk beter met hun dieren naar een ander stuk land gaan.
5. Abraham laat Lot kiezen.
6. Lot ziet dat er veel water is op het land rond de Jordaan. Hij kiest voor dat land.
7. God belooft aan Abraham dat hij veel nakomelingen zal krijgen.
8. Abraham bouwt een altaar om God te danken.

VERDIEPEN

Abraham laat Lot kiezen

(C. LETERME in Simon plus, uitgeverij Averbode, 2012 nr 4)

Vertel / Lees de eerste paragraaf van de aangepaste Bijbeltekst voor. (Zie: 'Dichter bij de tijd' (Hoger))
- Hoe zouden jullie zoiets oplossen?

Tips voor het geval kinderen niet echt een oplossing kunnen voorstellen:
O boos worden?
O ervoor vechten?
O zeggen: 'Ik ben ...'?
O wenen?
O de ander uitsluiten / uitschakelen?
O met elkaar praten?
O elk zijn eigen weg laten gaan?
Ga telkens dieper in op het waarom van de antwoorden.

Vertel het verhaal verder
- Hoe lost Abraham het probleem op uit het begin van het verhaal?
(Hij laat Lot het stuk land kiezen waarop zijn kudden zullen mogen grazen)
- Wat vinden jullie daarvan dat Abraham Lot laat kiezen?
Toets de meningen van de kinderen aan wat ze eerder over 'kiezen' hebben gezegd.


- Wat doet Lot?
(Hij kiest het beste stuk: hij neemt het zekere boven het onzekere.)
- Waarom is de grond die hij gekozen heeft de beste?
(Vruchtbaar door het water van de Jordaan)


Merk op
. Wat Lot doet is heel normaal: wie mag kiezen, kiest voor het beste.
. Deze tekst in de Bijbel is een voorbeeld van conflictbeheersing: men regelt de ruzie en laat elk zijn eigen weg gaan.Een nieuwe titel

(C. LETERME in Simon plus, uitgeverij Averbode, 2012 nr 4)

De kinderen kiezen een nieuwe titel voor het hele verhaal van Abraham en Lot (dus niet alleen het moment van het kiezen zelf!). Ze kiezen hiervoor uit bestaande uitdrukkingen.
(Maak vooraf een keuze. Selecteer uitdrukkingen die kinderen al op een of andere manier kennen of die voor hen toegankelijk zijn)

. De gulden middenweg kiezen (= een tussenoplossing verkiezen)
. Eieren voor zijn geld kiezen (= het zekere voor het onzekere nemen)
. Het hazenpad kiezen (= er vandoor gaan of vluchten)
. Het ruime sop kiezen (= de haven uitvaren)
. Van twee kwaden het minste kiezen (= als er enkel slechte oplossingen zijn, kiest men de minst slechte)
. Kiezen is verliezen (= wie voor iets kiest, moet iets anders loslaten)


In de groep kunnen er verschillende uitdrukkingen aan bod komen. Sta in een gesprek vooral stil bij de motivatie. Het verwoorden van de motivatie is belangrijker dan de keuze van het spreekwoord.

INLEVEN

In de 'sandalen' van...

(H. BERGHMANS in Simon, uitgeverij Averbode, 2012 nr 4, p. 7)

- Hoe zou jij je voelen als je een herder van Abraham was? Wat zou je zeggen?
- Hoe zou jij je voelen als je Lot was? Wat zou je zeggen?
- Hoe zou jij je voelen als je Abraham was? Wat zou je zeggen ?


- Zou het gemakkelijk geweest zijn voor Lot om te kiezen, denk je?
- Waarom (niet)? Vertel!
- Wat zou jij gedaan hebben als je Lot was?

DOEN

Kleuren

Abraham En Lot Kleurplaat


Kleurpl