Loading...
 

Allerzielen - evangelie 1

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Marcus 15, 33-39; 16, 1-6: Jezus sterft

De tekst

Dichter bij de tijd

Wanneer het middag is,
valt er een duisternis over het hele land, tot drie uur.
Dan roept Jezus luid:
‘Eloi, Eloi, lema sabachtani?’
Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten?
Sommige omstanders die het horen, zeggen:
‘Hoor, Hij roept Elia!’
Een van hen rent weg, doopt een spons in zure wijn,
steekt die op een stok en wil Jezus zo te drinken geven.
‘Laten we eens zien of Elia Hem er van af komt halen’, zegt hij.
Maar Jezus geeft, na een luide kreet, de geest.
Het voorhangsel in de tempel scheurt in twee van boven tot beneden.
Wanneer de honderdman die tegenover Hem staat,
ziet dat Jezus zo sterft, zegt hij:
‘Inderdaad, die man was de Zoon van God.’


Als de sabbat voorbij is,
kopen Maria van Magdala, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome
kruiden om het lichaam van Jezus te zalven.
Op de eerste dag van de week
gaan ze heel vroeg, na zonsopgang, naar het graf.
Ze zeggen tegen elkaar:
‘Wie zal voor ons de steen bij de ingang van het graf wegrollen?’
Maar dan zien ze dat de steen, die erg groot is, weggerold is;
Wanneer ze het graf binnengaan,
zien ze rechts een jongeman zitten met een wit kleed aan.
Ze schrikken hevig.
Maar hij zegt: ‘Schrik niet.
U zoekt Jezus van Nazaret, die gekruisigd is?
Hij is tot leven gewekt, Hij is niet hier.
Kijk, hier is de plaats waar ze Hem neergelegd hadden.’Stilstaan bij...

Het zesde uur
= op de middag.


Duisternis
Beeld voor het feit dat met Jezus' dood het licht en de hoop voorgoed verloren schijnen te gaan. Hiertegenover staat dat met Pasen 'de zon op is' (Marcus 16, 2)


Het negende uur
= drie uur in de namiddag.


Eloi
De profeet Eli werd aangeroepen als helper in hopeloze gevallen.


Het voorhangsel van de tempel
Dit voorhangsel toonde aan dat God alleen toegankelijk was voor joden en wel alleen voor hun hogepriester, die eens per jaar het Allerheiligste mocht betreden. Dat het voorhangsel scheurde betekent dus dat het jodendom met de tempel als heiligdom heeft afgedaan.
God is toegankelijk geworden voor iedereen. Tot dan toe was Hij a.h.w. verborgen geweest achter een zwaar gordijn, maar in Jezus heeft Hij zich kenbaar gemaakt.


Honderdman
Een honderdman was een Romeinse legeraanvoerder die het bevel uitoefende over honderd soldaten. Meestal was hij een gewoon soldaat, die door zijn veldheer bevorderd was, omdat hij moedig of trouw was.
In het Nieuwe Testament vertegenwoordigt hij de niet-joden. Zo onderstreept hij het belang van Jezus voor alle mensen.


Toen de sabbat voorbij was
Aangezien de sabbat de zevende dag genoemd wordt, gaat dit om de achtste dag. Dit is een allusie op wat de profeten noemen ‘de achtste dag’, de dag van de Messias.


Kruiden
Dit gaat hier om welriekende kruiden, vooral mirre en aloë. De geuren ervan verminderden de kans tot besmetting en verdoezelden de onaangename geuren van een lichaam dat zich ontbindt.


Zonsopgang
Dit is meer dan een tijdsaanduiding. De duisternis van de oude wereld maakt plaats voor het licht van de nieuwe schepping.


Graf
Burgers die eigen grond bezaten lieten vaak in de rotsen van hun veld of tuin een grafkamer inrichten, waar zij en hun familieleden na hun dood op een rustbed konden worden bijgezet. Na het bijzetten van een dode, werd de rotsopening door een zware steen afgesloten. In de Middeleeuwen is men begonnen het graf van Jezus af te beelden als een stenen kist.


Jongeman in een wit kleed
De witte kledij (wit is de kleur die naar God verwijst) en de manier van spreken doen de jongeman als een boodschapper (engel) van God zien.