Loading...
 

Psalm 72

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 72: Koning zoals God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van Salomo.

God, laat de koning regeren zoals U dat doet,
geef uw gerechtigheid aan zijn koning.
Laat hem uw volk rechtvaardig besturen,
en opkomen voor het recht van de verdrukten.

Laat er vrede en recht zijn op alle bergen, op alle heuvels.
Laat hem opkomen voor de zwaksten van zijn volk
en zorgen voor de kinderen van de armen.
Hij zal hun verdrukker doden.

Dat hij mag leven zolang zon en de maan bestaan,
eeuwen na eeuwen,
Dat hij mag zijn als de regen die daalt op het gras,
als felle regen, die de aarde drenkt.

De goedheid breekt door in zijn dagen,
vrede wordt werkelijk tot er geen maan meer is.
Hij zal heersen van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot de uiteinden van de aarde.

Het volk van de woestijn buigt voor hem,
zijn vijanden kussen het stof van zijn voeten.
Koningen van Tarsis, het kustland,
komen hem geschenken brengen.

De koningen van Sjeba en Seba,
komen hem hun schatting betalen.
Alle koningen brengen hem hulde,
alle volkeren zijn hem dienstbaar.

Redt hij niet de arme die om hulp roept,
de zwakke die door niemand geholpen wordt?
Hij zorgt voor wie machteloos gebrek lijdt
en redt het leven van wie arm is.

Hij verlost hen van onderdrukking en geweld:
hun leven is kostbaar in zijn ogen.
Leve de koning! Hij krijgt het goud van Sjeba,
Zonder ophouden bidt men voor hem, en zegent men hem.

Er zal rijkdom zijn van graan in het land,
zelfs op de toppen van de bergen.
Op de Libanon golven rijpe aren,
gekiemd als het gras op de velden.

Laat zijn naam eeuwig bestaan,
En voortleven zolang de zon schijnt.
Dat hij zelf een zegen mag zijn:
want alle volkeren prijzen hem gelukkig.

Geloofd zij God de Heer, de God van Israël,
Hij doet wonderen, Hij alleen.
Geloofd zij voor eeuwig zijn heerlijke naam:
moge zijn heerlijkheid heel de aarde vervullen.

Amen, amen.

Hier eindigen de gebeden van David,
de zoon van Isai.Stilstaan bij …

Salomo
Zoon van koning David. Op dit moment wordt sterk in vraag gesteld of deze psalm wel echt door Salomo werd geschreven.

Koning
In het oude Israël was de koning de plaatsvervanger van God. Daarom moest zijn koningschap een afstraling zijn naar de manier waarop God koning is: barmhartig, goed, liefdevol, zorgend voor armen en hulpelozen. Naar zo'n koning verlangt de psalm.

Grote Rivier / Stroom
Hiermee wordt de Eufraat bedoeld.

Tarsis / Sjeba
Met Tarsis wordt waarschijnlijk Tartessus in Spanje bedoeld, met Seba wellicht een gebied in Arabië.
Zo worden de verste uithoeken van het rijk in het westen en het oosten afgebakend.

Libanon
Land met een grote overvloed en verscheidenheid aan groenten en fruit.

Bij de tekst

Koningspsalm

Deze psalm begint als een gebed en vervolgt met wensen die passen bij de inhuldiging van de koning.Betekenis

Deze psalm heeft het niet alleen over de gouden tijd van vrede, welvaart en macht tijdens de regering van koning Salomo, ze geeft ook het profiel van de ware Koning. Het programma van die koning is duidelijk:
Hij redt hij de arme die om hulp roept,
de zwakke die door niemand geholpen wordt.
Hij zorgt voor wie machteloos gebrek lijdt
En redt het leven van wie arm is.
Hij verlost hen van onderdrukking en geweld:
hun leven is kostbaar in zijn ogen.
(verzen 13-14 // Matteüs 25, 31-46 - parabel van het laatste oordeel)

Men kan zich afvragen of veel koningen aan dit ideaal hebben beantwoord. Daarom ook traden er in de tijd van de koningen profeten op die het optreden van de koningen vanuit dit ideaal kritisch benaderden.

Suggestie

Jongeren

ONDERZOEKEN

Koning / koningen

.
Deze psalm wordt al heel lang door christenen gelezen als een psalm over Jezus Christus.
Zoek in de psalm die woorden die zij in Jezus gerealiseerd zagen.

.
Na zijn geboorte kreeg volgens Matteüs bezoek van 'wijzen uit het Oosten. Toch wordt doorgaans gesproken over het bezoek van 'drie koningen'.
Welk vers in deze psalm is daar aanleiding toe geweest?
(Koningen van Tarsis, het kustland, komen hem geschenken brengen)