Loading...
 

3e zondag door het jaar C - eerste lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Nehemia 8, 1-4a.5-6.8-10: De grote vergadering

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Alle Israëlieten die in de steden woonden,
kwamen bijeen op het plein voor de Waterpoort.
Ze vroegen aan Ezra, de Schriftgeleerde:
'Wil je het boek halen van de leer van Mozes,
die God aan Israël opgelegd heeft?'
Ezra ging het boek halen en begon er uit voor te lezen.
Het was de eerste dag van de zevende maand.
Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra klaar en duidelijk voor uit het boek
op het plein voor de Waterpoort.
De mensen luisterden aandachtig naar wat hij voorlas.

De Schriftgeleerde Ezra ging op een houten verhoog staan
dat men voor die gelegenheid had gemaakt.
Tegenover heel het volk opende Ezra het boek.
Dan ging iedereen rechtop staan.
Ezra prees God, en iedereen antwoordde: ‘Amen, amen!’
De tempeldienaars staken hun handen omhoog, bogen het hoofd
en vielen neer voor God, met het gezicht op de grond.
Zij lazen voor uit het boek van de leer van God, legden het uit
en verklaarden de betekenis, zodat iedereen het begreep.
Heel het volk barstte in tranen uit
toen het de woorden van de wet hoorde
Dan zeiden Nehemia, Ezra en de Levieten:
‘Deze dag is gewijd aan de Heer uw God.
Wees dus niet treurig en ween niet.
Kom, ga lekker eten en drink er zoete drank bij,
en deel met wie niets heeft,
want deze dag is gewijd aan onze God.
Wees niet bedroefd,
maar laat de vreugde die God u schenkt uw kracht zijn.’Stilstaan bij ...

Ezra
Ezra was een priester en Schriftgeleerde in de tijd dat de Israëlieten in ballingschap zijn. Toen koning Kores van Perzië aan grote groepen Israëlieten de toestemming gaf om terug te keren naar Jeruzalem, ging hij na of de teruggekeerde Israëlieten in hun land God dienden en hoe ze dat deden. Onder zijn leiding werd de tempel herbouwd en het paasfeest gevierd.
Men zag Ezra als een nieuwe Mozes.

Zevende maand
Valt tijdens de maanden september en oktober. In die maand wordt het Loofhuttenfeest gevierd en ook het religieuze nieuwjaar met zijn belangrijke feesten.

Verklaren
Het zou kunnen dat de teksten niet alleen verklaard moesten worden, maar ook vertaald. Die teksten waren immers in het Hebreeuws geschreven, terwijl de mensen toen doorgaans Aramees spraken.

Levieten
Levieten / tempeldienaars waren in oorsprong de nakomelingen van Levi, de derde zoon van de aartsvader Jacob. Toen Mozes leefde, werden ze uitgekozen voor de dienst in de tabernakel (de tent waarin de ark van het Verbond stond) en later in de tempel. De stam van Levi leidde bijzondere religieuze diensten en droeg politieke, militaire en economische verantwoordelijkheden.

Tranen
Deze tranen waren de uiting van het verdriet van de mensen toen ze zich realiseren hoeveel fouten ze wel gemaakt hadden, toen ze geconfronteerd werden met de wetten van God.

Nehemia
(= 'De Heer troost')
Nehemia was de zoon van Chachalja en de broer van Chanani. Hij was wijnproever en schenker aan het hof van koning Artaxerxes I. Een functie die alleen aan vertrouwelingen werd gegeven. Hij woonde in Susa, de winterhoofdstad van het Perzisch Rijk.
Toen de koning besloot om het joodse volk uit ballingschap naar hun land te laten terugkeren, stelde hij Nehemia aan als landvoogd van Juda (rond 445 voor Christus). Daar moest hij orde op zaken stellen. Geboden die vergeten waren, voerde hij terug in. Hij nam ook de leiding bij het herstel van de muren van Jeruzalem, een werk dat heel veel tegenkanting kreeg van allerlei vijanden uit de omgeving.

Lekker eten ...
De Tora mag geen reden zijn om te treuren. De Tora is een geschenk van God aan zijn volk. Het zijn woorden die de weg wijzen naar het leven. Een reden om blij te zijn! Iets wat mag en moet gevierd worden.

Bij de tekst

Het boek Nehemia

De schrijver

Men neemt aan dat Nehemia dit boek zelf schreef in 431-430, toen hij voor de tweede keer terugkeerde naar Jeruzalem na zijn bezoek aan Perzië.
Delen van het boek zijn in de eerste persoon geschreven (hoofdstuk 1-7; 12,27-47, en 13). In andere delen wordt over hem in de derde persoon geschreven (hoofdstukken 8, 9 en 10). Meestal neemt men aan dat Ezra die geschreven zou hebben, maar daar is geen bewijs voor.

Het boek Nehemia vormt een geheel met het boek Ezra. (In de Hebreeuwse Bijbel vormen ze één boek)De inhoud

De boek Nehemia ‘reconstrueert’ de geschiedenis over de heropbouw van Jeruzalem na de Babylonische ballingschap. Hij ging hierbij niet te werk zoals dat nu van historici verwacht wordt, zodat niet alles klopt met de realiteit.

Suggesties

BELEVEN

Bidden met het lichaam

"Dan ging iedereen rechtop staan.
Ezra prees God, en iedereen antwoordde: ‘Amen, amen!’
Zij staken hun handen omhoog, bogen het hoofd
en vielen neer voor God, met het gezicht op de grond."

Doe de volgende bewegingen heel bewust en met respect na (vergeet hierbij niet dat het houdingen zijn die mensen gebruiken als ze bidden):
rechtop staan
handen omhoog houden
het hoofd buigen
neervallen
het gezicht op de grond.

Sta nadien stil bij elke houding
- Welk gevoelen ging er door je heen bij deze houding?
- Wat zegt dit gevoelen volgens jou over 'bidden'?

SPELENDERWIJS

Letters schrappen

De woorden die in de tekst (zie hoger: Dichter bij de tijd) vetgedrukt zijn, zijn woorden met acht lettertekens.
Die woorden staan hieronder, maar de letters ervan staan door elkaar.
Als je het woord terugvindt, streep je alle letters van dat woord weg.
Met de letters die overblijven vorm je een woord.


LNE
EVT
EIE

FDS
EOR
BED

ADD
ARA
REG

INE
EAE
DER


Correctiesleutel
LNE
EVT
EIE
'Levieten' - blijft over: E

FDS
EOR
BED
'Bedroefd' - blijft over: S

ADD
ARA
REG
'Dageraad' - blijft over: R

INE
EAE
DER
'Iedereen' - blijft over: A

Oplossing: Ezra