Loading...
 

Hemelvaart C - tweede lezing

2 Lam


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Hebreeën 9, 24-28. 10, 19-23: De nieuwe hogepriester

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Christus ging niet een heiligdom binnen dat mensen bouwden
en dat slechts een beeld is van het echte heiligdom, Hij ging de hemel zelf binnen om er nu voor ons bij God te zijn.
In tegenstelling tot de hogepriester, die elk jaar het heilige der heiligen binnengaat met bloed dat niet van hem is, moet Hij zich daar niet telkens opnieuw offeren, anders moest Hij al vanaf het begin van de wereld vele keren geleden hebben.
In feite verscheen Hij slechts eenmaal op het hoogtepunt van de geschiedenis om de zonden weg te nemen door zijn offer. Het is het lot van de mens om eenmaal te sterven. Daarna komt het oordeel. Zo werd Christus eenmaal geofferd om de zonden van allen op zich te nemen.
Als Hij opnieuw komt, zal het niet meer zijn om zonden weg te nemen,
maar om geluk te brengen aan al wie naar Hem uitziet.

Broeders, door het bloed van Jezus kregen wij vrije toegang tot het heiligdom. Met zijn eigen lichaam baande Hij voor ons de nieuwe, levende weg door het voorhangsel heen. We hebben nu een hogepriester in het huis van God. Laten we dichterbij komen, met een oprecht hart en een vast geloof, ons hart rein gesprenkeld van alle schuldbesef, ons lichaam gewassen met zuiver water. Laten we zonder twijfel vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die de beloften deed is betrouwaar.Stilstaan bij …

Heiligdom / Tempel
De tempel was de plaats waar de hogepriester elk jaar een offer bracht werd om het volk met God te verzoenen. Dat gebeurde met het bloed van offerdieren tot aan de verwoesting van de tempel.

Hogepriester
In de joodse godsdienst stond de hogepriester aan het hoofd van alle priesters en levieten die in de tempel van Jeruzalem dienst deden. Sinds er in Israël geen koning meer was, koos men een hogepriester als geestelijke leider van Israël. In de tijd van Jezus was die ook voorzitter van het sanhedrin, de joodse Hoge Raad.
Een keer per jaar, op de jaarlijkse ‘Grote Verzoendag’, ging de hogepriester het Heilige der Heiligen van de tempel binnen om er het zoenoffer te brengen voor de zonden van het volk Israël. Hij bedekte die zonden met het bloed van een onschuldig lam, door dat bloed op het deksel van de Ark van het verbond te sprenkelen. Daardoor kon God de zonden van de mensen niet meer zien.
Hij droeg ook symbolisch de zonden van het volk over op een bok die de woestijn werd ingestuurd (de zondebok!).

Voorhangsel
Dit was een groot gordijn in de tempel. Het was wel 18 m hoog en hing in de toegang tot het Heilige der Heiligen. Toen Jezus stierf, scheurde dit voorhangsel. Daaraan gaf men de volgende betekenis: door de scheur kon God, die 'opgeborgen' was in de tempel, naar buiten en was Hij toegankelijk voor iedereen.

Bij de tekst

Betekenis

Door zijn eigen leven op te offeren, maakte Jezus een definitief einde aan elke vorm van zondigheid die Gods liefde in de weg staat.’Joodse’ christenen

Christenen die zich vanuit het jodendom bekeerden, waren vertrouwd met het jaarlijks ritueel waarbij de hogepriester de tempel binnenging met het bloed van offerdieren om hiermee het volk te zuiveren.
De schrijver van deze brief gaat hierop verder en toont zo aan dat Christus het oude verbond overtreft:
. Het echte heiligdom is de hemel.
. Christus gaat daar binnen als de enige hogepriester.
. Dank zij het bloed van zijn eigen offer, brengt Hij alle gelovigen bij God.

Bijbel en kunst

F. ZUBARAN

Lam van God (1638)

5 Francisco Zubaran

Olieverf op canvas – 35,6 op 52 cm
Art Museum, Bonita


Werk van de Spaanse kunstschilder Francisco de Zurbarán (1598 – 1664).

Overweging

Agnes Lameire

De nieuwe hogepriester

De Hebreeënbrief noemt Jezus de nieuwe hogepriester. Omdat Hij het menselijk bestaan heeft gedeeld, staat Hij dicht bij ons en omdat Hij zonder zonde is, staat Hij ook dicht bij God. Hij kent onze zwakheden, onze zonden en is dus best geplaatst om ons - als eeuwige Hogepriester - bij de Vader te ‘verontschuldigen’.